Algemene voorwaarden

#Artikel 1: Begripsbepaling

 1. API Ventures: de besloten vennootschap API Ventures B.V., gevestigd te Tilburg, opererend onder KvK nummer 68503326 en BTW nummer NL857473736B01.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie API Ventures een aanbieding doet of met wie API Ventures een Overeenkomst sluit.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen API Ventures en de Opdrachtgever voor het gebruik van een dienst van API Ventures of het verrichten van werkzaamheden door API Ventures.
 4. Abonnementsovereenkomst: iedere Overeenkomst tussen API Ventures en de Opdrachtgever die de Opdrachtgever het recht geeft om, tegen betaling van het geldende abonnementstarief, gedurende de Contractperiode de overeengekomen dienst te kunnen consumeren.
 5. Contractperiode: de termijn die aanvangt op het moment dat het abonnement volgens de Abonnementsovereenkomst start en welke termijn voortduurt voor de tussen API Ventures en de Opdrachtgever in de Abonnementsovereenkomst overeengekomen periode.
 6. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 7. Servicebericht: Een e-mailbericht, verstuurd namens API Ventures en geadresseerd aan de Opdrachtgever, waarin mededelingen worden gedaan over alle aanpassingen die betrekking kunnen hebben op de Overeenkomst tussen API Ventures en de Opdrachtgever.
 8. API key: De unieke authenticatiesleutel welke de Opdrachtgever toegang verleent tot diensten van API Ventures. Deze sleutel wordt na registratie verstrekt aan de Opdrachtgever.

#Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van API Ventures en op iedere Overeenkomst die API Ventures met Opdrachtgever sluit tot het leveren van diensten of het verrichten van werkzaamheden.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld.
 3. Door het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Opdrachtgever zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden. API Ventures wijst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 4. API Ventures is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. API Ventures zal een voorgenomen wijziging minimaal 1 maand voor inwerkingtreding bekend maken via een Servicebericht. Indien de Opdrachtgever wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de Algemene Voorwaarden zijn gesloten.
 5. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen API Ventures en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

#Artikel 3: Abonnement

 1. API Ventures is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Abonnementsovereenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Abonnementsovereenkomst te verbinden.
 2. API Ventures is gerechtigd de abonnementsvormen- en tarieven te wijzigen. API Ventures zal een voorgenomen wijziging minimaal 1 maand voor inwerkingtreding bekend maken via een Servicebericht. Indien de Opdrachtgever wijzigingen van abonnementsvormen- of tarieven niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. De wijzigingen zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de abonnementsvormen- of tarieven zijn gesloten.

#Artikel 4: Duur en beëindiging

 1. Elke Abonnementsovereenkomst tussen API Ventures en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van 1 maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een Contractperiode is gelijk aan de startdatum van de Overeenkomst. Na afloop van de Contractperiode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor de duur van een maand, tenzij de Opdrachtgever tussentijds schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de Overeenkomst niet te willen voortzetten.
 2. Een Abonnementsovereenkomst kan telkens zonder opzegtermijn tegen het einde van de lopende Contractperiode schriftelijk worden opgezegd. Eventuele reeds verzonden facturen voor verlenging worden achteraf gecrediteerd.
 3. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft API Ventures het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan API Ventures.

#Artikel 5: Betaling

 1. API Ventures is gerechtigd om periodiek te factureren en automatisch te incasseren. Betaling op factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de Abonnementsovereenkomst, komen alle kosten van gerechtelijke- en buitengerechtelijke incasso van het verschuldigde voor rekening van de Opdrachtgever en is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over openstaande bedragen een vertragingsrente verschuldigd aan API Ventures ter hoogte van de wettelijke handelsrente verhoogd met 2 procent. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan behoudt API Ventures zich het recht voor om Opdrachtgever de toegang tot de dienst van API Ventures te ontzeggen.

#Artikel 6: Gebruik

 1. De Opdrachtgever verklaart dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Overeenkomst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst van API Ventures uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken.
 2. De Opdrachtgever verklaart de diensten van API Ventures niet te misbruiken voor elk ander gebruik dan het gebruik waarvoor de dienst redelijkerwijs door API Ventures bedoeld is.
 3. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toepassing van de door API Ventures geleverde diensten of gegevens.
 4. De verstrekte API key is strikt gebonden aan Opdrachtgever en mag niet openbaar gepubliceerd worden of gedeeld worden met derden. De Opdrachtgever draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruiken en beschermen van de verstrekte API key. Bij (vermoedens van) verlies van een API key kan een nieuwe key worden aangevraagd en wordt de bestaande key ongeldig gemaakt.
 5. Bij vermoedens van verkeerd gebruik, achterstallige betalingen of misbruik van de API key van de Opdrachtgever is API Ventures gerechtigd - zonder tussenkomst van de Opdrachtgever - de toegang tot de dienst van API Ventures, al dan niet tijdelijk, te blokkeren.

#Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. API Ventures kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade voortkomende uit de relatie met API Ventures, tenzij deze schade bewust is veroorzaakt door API Ventures. Hieronder wordt mede verstaan onbeschikbaarheid of defecten van de diensten van API Ventures.
 2. De totale aansprakelijkheid van API Ventures wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot restitutie van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien sprake is van een Abonnementsovereenkomst is de maximale restitutie beperkt tot de totale prijs over de contractperiode van de lopende Abonnementsovereenkomst.
 3. De aansprakelijkheid van API Ventures voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever ingeschakelde leveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van API Ventures wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

#Artikel 8: Onderhoud

 1. API Ventures is gerechtigd een dienst gedurende korte tijd buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de dienstverlening. Bij gepland onderhoud wordt dit minimaal 1 week van tevoren gecommuniceerd middels een Servicebericht.

#Artikel 9: Security & privacy

 1. API Ventures spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. API Ventures legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.
 2. API Ventures is gemachtigd om de persoons- en gebruikersgegevens van Opdrachtgever in te zetten ten behoeve van Serviceberichten en promotionele activiteiten.