Algemene voorwaarden

Laatste update: juni 2019

Artikel 1: Begripsbepaling

 • Postcode API: de besloten vennootschap Postcode API B.V., gevestigd te Nijmegen, opererend onder KvK nummer 68503326 en BTW nummer NL857473736B01.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Postcode API een aanbieding doet of met wie Postcode API een Overeenkomst sluit.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Postcode API en de Opdrachtgever voor het gebruik van een dienst van Postcode API of het verrichten van werkzaamheden door Postcode API.
 • Abonnementsovereenkomst: iedere Overeenkomst tussen Postcode API en de Opdrachtgever die de Opdrachtgever het recht geeft om, tegen betaling van het geldende abonnementstarief, gedurende de Contractperiode de overeengekomen dienst te kunnen consumeren.
 • Contractperiode: de termijn die aanvangt op het moment dat het gebruik van de overeengekomen dienst volgens de Abonnementsovereenkomst start en welke termijn voortduurt voor de tussen Postcode API en de Opdrachtgever in de Abonnementsovereenkomst overeengekomen periode.
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Servicebericht: een e-mailbericht, verstuurd namens Postcode API en geadresseerd aan de Opdrachtgever, waarin mededelingen worden gedaan over alle aanpassingen die betrekking kunnen hebben op de Overeenkomst tussen Postcode API en de Opdrachtgever.
 • API key: de unieke authenticatiesleutel welke de Opdrachtgever toegang verleent tot de overeengekomen dienst van Postcode API. Deze sleutel wordt na registratie verstrekt aan de Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Postcode API en op iedere Overeenkomst die Postcode API met Opdrachtgever sluit tot het leveren van diensten of het verrichten van werkzaamheden.
 • Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld.
 • Door het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Opdrachtgever zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden. Postcode API wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 • Postcode API is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Postcode API zal een voorgenomen wijziging minimaal 1 maand voor inwerkingtreding bekend maken via een Servicebericht. Indien de Opdrachtgever wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de Algemene Voorwaarden zijn gesloten.
 • Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Postcode API en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3: Abonnement

 • Postcode API is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Abonnementsovereenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Abonnementsovereenkomst te verbinden.
 • Postcode API is gerechtigd de abonnementsvormen- en tarieven te wijzigen. Postcode API zal een voorgenomen wijziging minimaal 1 maand voor inwerkingtreding bekend maken via een Servicebericht. Indien de Opdrachtgever wijzigingen van abonnementsvormen- of tarieven niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. De Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op enige compensatie of schadevergoeding. De wijzigingen zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de abonnementsvormen- of tarieven zijn gesloten.
 • Postcode API is gerechtigd om in het geval van een overuse vanaf 5% boven het abonnementslimiet de abonnementsvorm automatisch en per direct te upgraden naar het eerstvolgende pakket met hogere limiet dat aansluit bij het gebruik van Opdrachtgever. Postcode API zal de kosten voor het geüpgraded pakket verrekenen met de kosten die Opdrachtgever reeds betaald heeft. Opdrachtgever heeft te allen tijde de mogelijkheid om de upgrade te downgraden met ingang van de eerstvolgende Contractperiode.

Artikel 4: Duur en beëindiging

 • Elke Abonnementsovereenkomst tussen Postcode API en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van 1 maand of 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een Contractperiode is gelijk aan de startdatum van de Overeenkomst. Na afloop van de Contractperiode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd, tenzij de Opdrachtgever tussentijds schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de Overeenkomst niet te willen voortzetten.
 • Een Abonnementsovereenkomst kan telkens zonder opzegtermijn tegen het einde van de lopende Contractperiode schriftelijk worden opgezegd.
 • Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Postcode API het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Postcode API. De Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op enige compensatie of schadevergoeding.

Artikel 5: Betaling

 • Postcode API is gerechtigd om periodiek te factureren en automatisch te incasseren. Betaling van een factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de Abonnementsovereenkomst, komen alle kosten van gerechtelijke- en buitengerechtelijke incasso van het verschuldigde voor rekening van de Opdrachtgever en is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over openstaande bedragen een vertragingsrente verschuldigd aan Postcode API ter hoogte van de wettelijke handelsrente verhoogd met 2 procent. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 • Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan behoudt Postcode API zich het recht voor om Opdrachtgever de toegang tot de diensten van Postcode API te ontzeggen.

Artikel 6: Gebruik

 • De Opdrachtgever verklaart dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Overeenkomst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de diensten van Postcode API uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken.
 • De Opdrachtgever verklaart de diensten van Postcode API niet te misbruiken voor elk ander gebruik dan het gebruik waarvoor de diensten redelijkerwijs door Postcode API bedoeld zijn.
 • De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toepassing van de door Postcode API geleverde diensten of gegevens.
 • De verstrekte API key is strikt gebonden aan Opdrachtgever en mag niet openbaar gepubliceerd worden. Het is Opdrachtgever toegestaan om de API key te verstrekken aan een externe webdeveloper voor implementatie. De Opdrachtgever draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruiken en beschermen van de verstrekte API key. Postcode API kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het verstrekken van de API key aan derden door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Postcode API in dat kader vrijwaren voor alle eventuele claims van derden inclusief claims gebaseerd op privacywetgeving. Bij (vermoedens van) verlies van een API key kan een nieuwe API key worden aangevraagd en wordt de bestaande API key ongeldig gemaakt.
 • Bij vermoedens van verkeerd gebruik, achterstallige betalingen of misbruik van de API key van de Opdrachtgever is Postcode API gerechtigd - zonder tussenkomst van de Opdrachtgever - de toegang tot de diensten van Postcode API, al dan niet tijdelijk, te blokkeren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • De diensten van Postcode API worden aangeboden op een as-is basis. Zodoende kan Postcode API op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid. De aansprakelijkheid van Postcode API voor indirecte schade is uitgesloten.
 • Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever en schade verband houdende met de inschakeling van derden door Opdrachtgever. Ook wordt onder indirecte schade verstaan schade vanwege retourzendingen die het gevolg zijn van een bug in de diensten, mede verstaan de niet beschikbaarheid of defecten van de diensten of schade vanwege onjuiste informatie voortkomende uit het gebruik van de diensten door Opdrachtgever, tenzij deze schade toerekenbaar is veroorzaakt door Postcode API.
 • Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Postcode API wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Postcode API voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van Postcode API door de Opdrachtgever.
 • Mocht Postcode API alsnog aansprakelijk zijn ongeacht het bepaalde onder a t/m d dan is de schade beperkt tot het bedrag waarvoor de Overeenkomst is aangegaan. Indien sprake is van een Abonnementsovereenkomst is de maximale restitutie beperkt tot de totale prijs over de Contractperiode van de lopende Abonnementsovereenkomst tot een maximum van 12 maanden. De aansprakelijkheid van Postcode API is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.

Artikel 8: Onderhoud

 • Postcode API is gerechtigd een dienst gedurende korte tijd buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de dienstverlening. Bij gepland onderhoud wordt dit minimaal 1 week van tevoren gecommuniceerd middels een Servicebericht.

Artikel 9: Privacy

 • Postcode API voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet (hierna gezamenlijk: de Relevante Wetgeving). Bij het gebruik van de diensten van Postcode API worden persoonsgegevens verwerkt. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.
 • Als Postcode API ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, handelt Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke en Postcode API als verwerker conform de AVG. De rechten en verplichtingen over en weer in verband met deze verwerking van persoonsgegevens zijn opgenomen in ‘Artikel 10 – Verwerking t.b.v. opdrachtgever’.
 • Bij het gebruik van de website of ter ondersteuning van de levering van de diensten van Postcode API zullen wij enkele persoonsgegevens voor eigen doeleinden verwerken. Voor deze verwerking is Postcode API verwerkingsverantwoordelijke conform de AVG. Zie onze privacyverklaring voor de persoonsgegevens Postcode API voor eigen doeleinden verwerkt.

Artikel 10: Verwerking t.b.v. opdrachtgever

 • Postcode API verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van en namens de Opdrachtgever, conform zijn schriftelijke instructies en onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Postcode API zal geen persoonsgegevens verwerken voor enig ander doeleinde dan die bepaald zijn door de opdrachtgever. Postcode API heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Opdrachtgever verschaft aan Postcode API toegang tot de volgende persoonsgegevens die door Postcode API zullen worden verwerkt: postcode en huisnummer.
 • De aard van de verwerking van de persoonsgegevens bestaat onder andere uit: verzamelen, overdragen, opslaan, verwijderen.
 • De doeleinden waarvoor Postcode API de persoonsgegevens mag verwerken zijn: (i) het uitvoeren van de werkzaamheden zoals overeengekomen in de Overeenkomst en (ii) het voldoen de aan relevante wet- en regelgeving.
 • De verwerking van de persoonsgegevens duurt voort zolang als de de Overeenkomst in werking is.
 • Postcode API zal uitsluitend toegang verlenen aan (i) daartoe geautoriseerde personen in dienst van Postcode API, op "need-to-know"-basis en (ii) daartoe geautoriseerde personen in dienst van door Postcode API met instemming van Opdrachtgever aangestelde Sub-Verwerker(s), op "need-to-know"-basis.
 • Postcode API garandeert dat zij persoonsgegevens alleen aan derde landen doorgeeft op instructie van Opdrachtgever en dat deze doorgifte te allen tijde zal voldoen aan de standaarden gesteld in hoofdstuk V van de AVG.
 • Postcode API zal de persoonsgegevens en alle andere informatie die beschikbaar wordt gesteld door Opdrachtgever als vertrouwelijk behandelen. Postcode API zal ervoor zorgen dat toegang tot de persoonsgegevens beperkt is tot die werknemers die toegang nodig hebben voor de uitvoering van de verwerking die Postcode API op grond van de verplichtingen in dit artikel en de Overeenkomst uitvoert.
 • Op alle persoonsgegevens die Postcode API – en medewerkers namens haar - voor de Opdrachtgever verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Postcode API neemt passende technische en organisatorische (beveiligings-)maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies, vernietiging, diefstal of andere onrechtmatige verwerking. Postcode API zal in ieder geval de beveiligingsmaatregelen nemen zoals opgenomen in de privacyverklaring.
 • Postcode API zal Opdrachtgever onmiddellijk bijstand verlenen bij de uitoefening van de aan betrokkenen verleende rechten op grond van de Relevante Wetgeving, indien de Opdrachtgever deze zelf niet kan uitvoeren.
 • Opdrachtgever heeft het recht om audits en inspecties uit te voeren met betrekking tot het nakomen van alle (beveiligings-)plichten door Postcode API op grond van dit artikel. Opdrachtgever zal Postcode API tijdig – en niet later dan 14 dagen voorafgaand – op de hoogte stellen van een audit of inspectie en deze zullen tijdens normale werktijden plaatsvinden. Postcode API zal tijdig alle informatie ter beschikking stellen die de audit of inspectie mogelijk maakt of hieraan bijdraagt.
 • Bij beëindiging of opzegging van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever gedurende één week de gelegenheid om alle (persoons)gegevens die bij Postcode API als verwerker aanwezig zijn, op te vragen of te verplaatsen naar een andere locatie. Na deze termijn zal Postcode API alle (persoons)gegevens (inclusief alle eventuele kopieën daarvan) verwijderen of vernietigen, tenzij Postcode API wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren.
 • Postcode API kan de verwerking van persoonsgegevens (gedeeltelijk) uitbesteden aan derde partijen (Sub-Verwerkers). Opdrachtgever geeft toestemming voor de uitbesteding van de verwerking aan Sub-Verwerkers, indien de Sub-Verwerkers aan dezelfde voorwaarden en verplichtingen zijn gebonden als die zijn opgenomen in dit artikel. Postcode API stelt Opdrachtgever op de hoogte van de toevoeging of vervanging van dergelijke Sub-Verwerkers. Opdrachtgever kan bezwaar maken tegen het gebruik van specifieke Sub-Verwerkers.
 • Postcode API zal Opdrachtgever inlichten over elk beveiligingslek en/of datalek dat van invloed kan zijn op de verwerking van de persoonsgegevens zoals geregeld in dit artikel, zodra een dergelijk incident wordt ontdekt dan wel zodra Verwerker zich ervan bewust wordt. Postcode API zal medewerking verlenen aan Opdrachtgever bij het uitvoeren van een risicobeoordeling, analyse naar de oorzaak en het vaststellen van corrigerende maatregelen. Postcode API zal aan Opdrachtgever tevens bijstand verlenen bij het nakomen van dienst verplichtingen uit hoofde van artikel 32 tot en met 36 AVG (o.a. maar niet uitsluitend het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging van de toezichthoudende autoriteit).
 • Postcode API vrijwaart Opdrachtgever voor alle schade waarvoor Postcode API aansprakelijk is, tot het door Opdrachtgever betaalde factuurbedrag met een maximum van 12 maanden. Postcode API is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (i) het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder de Relevante Wetgeving die zich rechtstreeks tot verwerkers richten; of (ii) het niet naleven van de afspraken in dit artikel. Postcode API is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of verlies die het gevolg is van het opvolgen van de instructies van Opdrachtgever, indien deze instructies in strijd zijn met de Relevante Wetgeving.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

 • Postcode API behoudt alle (intellectuele eigendoms)rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie.
 • De Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet gebruiken, kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij de Opdrachtgever) of aan derden tonen dan wel aan derden ter beschikking stellen, voor enig ander doel anders dan waarvoor ze door Postcode API aan de Opdrachtgever verstrekt zijn.

Artikel 12: Geheimhouding

 • Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal iedere partij alle informatie met betrekking tot of verkregen van de andere partij geheimhouden tegenover derden.
 • Iedere partij zal de informatie die door de andere partij is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Postcode API optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

Artikel 13: Overig

 • Als een deel van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 • In het geval dat deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 • Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.